uzaktaki hasretle yanan dul

Tarafından   Ekim 15, 2015

slm &#351 imdi anlataca&#287 &#305 m hikayye ger&ccedil ekten ya&#351 anm&#305 &#351 kendimi k&#305 saca anlatay&#305 m 41 ya&#351 &#305 nda bu olay be&#351 y&#305 l &ouml nce ba&#351 &#305 mda ge&ccedil t&#305 ama yazmak bu gun nasip oldu ok oynarken bir gun bir bayanla beraber oynad&#305 k oyun sonras&#305 nda sohbet derken msn al&#305 nd&#305 zaman zaman sohbet ett&#305 k cam a&ccedil t&#305 k ne g&ouml rey&#305 m tam bir affet sar&#305 &#351 &#305 n beyaz tenli 60 kg 165 boyunda sexsimi sexsi dul oldu&#287 unu s&ouml ylede bende kendi kendime o&#287 lum bunu ka&ccedil &#305 rma ba&#351 lad&#305 k sohbete konular konu&#351 uldu sohbet sexse geld&#305 yanl&#305 zl&#305 k &ccedil ekt&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml yled&#305 art&#305 k yanl&#305 zl&#305 k zor olmu&#351 tu onun i&ccedil in isimini nur dedi nurla art&#305 k s&#305 k s&#305 k g&ouml ru&#351 uyorduk cam a&ccedil &#305 p sohbet ve art&#305 k bana kar&#351 &#305 tam a&ccedil &#305 ld&#305 ok&#351 amalar bacakalr&#305 n&#305 a&ccedil malar art&#305 k i&#351 i &ccedil &#305 &#287 &#305 r&#305 nda &ccedil &#305 kard&#305 k cama amc&#305 &#287 &#305 n&#305 ok&#351 uyordu kar&#351 &#305 l&#305 kl&#305 rahatl&#305 yorduk art&#305 k dayan&#305 lmaz oldu beni yan&#305 na istedi uzakt&#305 ama olsun deyerdi bir gun kararla&#351 t&#305 rd&#305 k ve ank trabzona gitim beni bekliyordu nur arabadan iner inmez araba k&#305 ralad&#305 m taksiyi ald&#305 m onun dedi&#287 i yere gitim geldi taksiye ald&#305 m ama ne geli&#351 sanki kalbim duracakt&#305 nereye gidel&#305 m dedi bas da&#287 evine gidece&#287 iz dedi bende bilmezd&#305 m oralar&#305 ak&#351 am uzeri karanl&#305 k &ccedil &ouml kmu&#351 tu art&#305 k yola koyulduk ilerled&#305 k yol sakinle&#351 t&#305 durdum biraz dudaklar&#305 nda as&#305 ld&#305 m sevi&#351 t&#305 k yine devam et&#305 k da&#287 evine ula&#351 t&#305 k evlr tahtadan yap&#305 lm&#305 &#351 g&ouml ren vard&#305 r belki &ccedil ok guzel &#351 irin ve orman&#305 n i&ccedil inde havas&#305 da &ccedil ok guzel yerimizi ay&#305 rd&#305 k bir ev noraml bir oda salon mutfak banyao tam bir ev i&ccedil eri ge&ccedil t&#305 k girer girmez dudakalr&#305 ma yap&#305 &#351 t&#305 ben yan&#305 yorum 2 y&#305 l&#305 n hasret&#305 n&#305 &ccedil &#305 kar bende dedi ayakta sevi&#351 t&#305 k bende bri yanda o muhte&#351 em kal&ccedil alr&#305 n&#305 ve memelerini emiyordum soymaya ba&#351 lad&#305 m kuca&#287 &#305 ma la&#305 r lamaz yata&#287 a uzat&#305 m emerek memelrinde g&ouml be&#287 ine geld&#305 m k&#305 vran&#305 yordu rengi k&#305 pk&#305 rm&#305 z&#305 olmu&#351 tu art&#305 k ba&#351 &#305 m&#305 itekliyerek amc&#305 &#287 &#305 na do&#287 ru bast&#305 r&#305 yordu bende oraya do&#287 ru indim amc&#305 &#287 &#305 s&#305 r&#305 l s&#305 klam olmu&#351 tu suyu ak&#305 yordu dil darbelerini vurdukca dayanamaz hal alm&#305 &#351 t&#305 ama inannamad&#305 m bu ne bi&ccedil im amc&#305 k &ccedil ok kucuk ve k&#305 r&#305 m&#305 z&#305 la&#351 m&#305 &#351 dudaklar&#305 dilim bile yan&#305 yordu emdikce k&#305 vrand&#305 dayanamd&#305 ba&#351 &#305 m&#305 s&#305 kt&#305 kca s&#305 kd&#305 ben b&#305 rakmad&#305 m &ccedil &#305 &#287 l&#305 k &ccedil &#305 &#287 l&#305 &#287 a bo&#351 ald&#305 birinci bo&#351 alma oldu rahatlad&#305 s&#305 ra bana gelmi&#351 t&#305 daha ben ba&#351 lamam&#305 &#351 t&#305 m bile ama ben &ouml luyordum benimkide su &ccedil oktan akm&#305 &#351 t&#305 bile osuyu alarak benimkini pantolunu ustunde biir iki yoklad&#305 ama pantolunu &ccedil &#305 kard&#305 &ccedil &#305 kard&#305 ama ne a&#287 z&#305 a&ccedil &#305 kta kald&#305 bu ne dedi sende bu yarak nas&#305 l olur camda b&ouml yle g&ouml runmuyordu &ccedil ok buyuk nas&#305 l al&#305 r&#305 m al&#305 rs&#305 n can&#305 m dedi korkmana gerke yok dedim tam 21 cm uzun ba&#351 &#305 kal&#305 n a&#287 z&#305 na verd&#305 m emdi ama korkarak emdi ve acele etmed&#305 m emdirekek belimi getird&#305 yuzune g&ouml vuslerine ak&#305 t&#305 m ve baynoya gird&#305 k du&#351 ald&#305 k oturduk bir sigara yakt&#305 k sohbet ederken yemek isted&#305 m yemekler geld&#305 ama benim bo&#287 az&#305 mda yemek gitmiyordu heyecanda yiyemed&#305 m nur yeme&#287 ini azda olsa yedi tekrar ba&#351 lad&#305 k sevi&#351 meye bir yanda sevi&#351 irken bir ynadada parmaklar&#305 mla amc&#305 &#287 &#305 n&#305 ok&#351 uyordum daha am&#305 na girmem&#305 &#351 t&#305 m tabii aart&#305 k dayanamd&#305 sok bana ne olur &ouml zled&#305 m dedi ne olur yava&#351 ama &ccedil ok buyuk seninki tamam ba&#351 &#305 n&#305 amc&#305 &#287 &#305 na biraz surterek akan suyluyla suland&#305 rd&#305 m ama ger&ccedil ekten acay&#305 m suyu ak&#305 yordu nurun ba&#351 &#305 n&#305 bast&#305 rarak i&ccedil ine biraz gird&#305 m incitmeden yapmaml&#305 z urkmes&#305 n ded&#305 m yava&#351 yava&#351 giriyordum oda inciniyor yava&#351 diyordu ama ger&ccedil keten o kadar sulanm&#305 &#351 amc&#305 &#287 &#305 na zor iriyordum sikimi kavram&#305 &#351 t&#305 amc&#305 &#287 &#305 n her taraf&#305 ben gird&#305 k&ccedil e rengi deyi&#351 t&#305 dayanam&#305 yorum dedi &ccedil &#305 kar abnde dudakalr&#305 na yap&#305 &#351 t&#305 m emerek ok&#351 uyarak &ccedil ekti&#287 i ac&#305 y&#305 unuturmaya &ccedil al&#305 &#351 &#305 yordum be&#351 daka sonra al&#305 &#351 t&#305 amc&#305 &#287 &#305 rahatlad&#305 bacaklar&#305 n&#305 art&#305 k yava&#351 yava&#351 kald&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 hepsini alabiliyordu ben git gellrden sonra dayanam&#305 yordu ohhhhh ahhhhhhhhh larla belime parmaklar&#305 n&#305 ge&ccedil irmi&#351 t&#305 yap ne olur sik beni doyur beni diyordu sok sonuna kadar sok doyur beni inlememeliriyle tekrar daynamad&#305 geldi gelen menileri biraz daha rahatlat&#305 giri&#351 &ccedil &#305 k&#305 &#351 lar art&#305 k ses &ccedil &#305 kar&#305 yordu &ccedil ok dard&#305 bende biraz daha h&#305 zland&#305 m dayanamd&#305 m nur i&ccedil ime bo&#351 alma korunmuyorum dedi &ccedil &#305 kar d&#305 &#351 ar&#305 bo&#351 alt dedi bende tam gelece&#287 im zaman g&ouml be&#287 ine bo&#351 alt&#305 m ve yan&#305 na y&#305 &#287 &#305 ld&#305 m sar&#305 ld&#305 m bir nefes ald&#305 k birer sigara yakt&#305 k biraz dinlend&#305 k ama nurun vucudu yan&#305 yordu terlemi&#351 t&#305 tekrar baynoya gird&#305 k uzand&#305 k biraz sohbette sonra o dar amc&#305 &#287 &#305 hi&ccedil akl&#305 mda &ccedil &#305 km&#305 yordu elim hep ordayd&#305 biraz sohbet ve svi&#351 me tekrar uyand&#305 bu sefer ben s&#305 rt ustu uzand&#305 m sen kendin sok nur dedim kendine ben kar&#305 &#351 m&#305 yacam dedim tamam dedi sevi&#351 d&#305 kce nurun amc&#305 &#287 &#305 ger&ccedil ekten beni hayrete du&#351 urdu o su nerde geliyordu anlamd&#305 m a&ccedil ay&#305 p bir su nur kalkt&#305 ustume yara&#287 &#305 m&#305 alarak am&ccedil &#305 &#287 &#305 ndaki suya surterek kayganla&#351 tr&#305 d&#305 r ya bu ne kadar buyuk na&#305 sl alacam al&#305 rs&#305 n bak &#351 imdi otur ustune ded&#305 m oda dudakalar&#305 na surtek yava&#351 yava&#351 ba&#351 &#305 n&#305 soktu ve hareket etmeye ba&#351 lad&#305 s&#305 v&#305 n&#305 yard&#305 m&#305 ile gimeye ba&#351 lad&#305 m o yukar&#305 kald&#305 kca ben biraz yuklend&#305 m yar&#305 s&#305 girmi&#351 t&#305 omuzlar&#305 nda tutarak bast&#305 rd&#305 m nuru tam oturdu ohhhhhhhhh bir ba&#287 &#305 rd&#305 ama bekled&#305 yava&#351 yava&#351 hareketlerle tekrar nur al&#305 &#351 t&#305 bu sefer kendisi yapt&#305 ohhhhhhhhhhhh ne guzel y&#305 rt&#305 n beni can&#305 m sik beni doyur beni ahhhhhhhhhhhhh sok sok sok y&#305 rt beni ohhhhhh ne guzel dumuyordu art&#305 k nur o ku&ccedil uk memeliri a&#287 z&#305 ma lad&#305 m emdim emdikce &#351 ahlan&#305 yordu duda&#287 &#305 na ge&ccedil t&#305 m ses &ccedil &#305 karmas&#305 n ba&#287 &#305 r&#305 yordu zevkte be&#351 daha sikti beni nur gelecem dayanam&#305 yorum dedi gel bende alta yuklenmeye ba&#351 lad&#305 m ve nur tekrar ba&#287 &#305 ra ba&#287 &#305 ra geldi ustume y&#305 &#287 &#305 ld&#305 bende sikimi i&ccedil inde &ccedil &#305 karmadan kuca&#287 &#305 ma lad&#305 m aya&#287 aa kalkt&#305 m ayakta kuca&#287 &#305 mda yapmaya ba&#351 lad&#305 m benim art&#305 k ge&ccedil geliyordu ama nurun amc&#305 &#287 &#305 o kadar dard&#305 ki bende dayanam&#305 yodum s&#305 rt ustu yata&#287 a b&#305 rakt&#305 m ustune uzanmadan bacaklar&#305 n&#305 kald&#305 rd&#305 m a&ccedil t&#305 m giri&#351 &ccedil &#305 k&#305 &#351 lara bakarak sokuyordum o &ccedil &#305 kard&#305 &#287 &#305 sesler beni tahrik ediyordu nur bana yalvar&#305 yordu ne olur gel art&#305 k y&#305 rt&#305 l&#305 yorum par&ccedil alad&#305 n am&#305 m&#305 m yeter nur b&ouml yle s&ouml yled&#305 kce benimde ho&#351 uma gidiyordu daha h&#305 zl&#305 ve k&ouml kune kadar sokuyordum sonuda patlad&#305 m ve yine g&ouml be&#287 ine patlad&#305 m yan&#305 na y&#305 &#287 &#305 ld&#305 m ter i&ccedil inde kalm&#305 &#351 t&#305 k biraz dinlendikten sonra duda&#287 &#305 ma bir &ouml pucuk kondurdu ya sana bir &#351 ey diyey&#305 m inan bu ya&#351 &#305 ma geld&#305 m ama ilk seninle sexsi doru&#287 unu ya&#351 &#305 yorum ve zevk ald&#305 m bu ne kadar guzel bende duda&#287 &#305 nda bir &ouml pucuk ald&#305 m dur nur daha erken sahaba &ccedil ok var seni daha &ccedil ok mutlu edecem can&#305 m dedim dinlendikten sonra tekrar du&#351 a ge&ccedil t&#305 k ve ustumuze bir &#351 eyler ald&#305 k d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kt&#305 k ormanda bir hava alal&#305 m sar&ouml a&#351 dola&#351 o &ccedil am a&#287 a&ccedil alr&#305 n i&ccedil inde gece karanl&#305 &#287 &#305 nda sevi&#351 erek sarma&#351 dola&#351 gezd&#305 k ve tekrar eve d&ouml nduk bir &ccedil ay i&ccedil t&#305 k bir &#351 eyler at&#305 &#351 d&#305 rd&#305 k baya&#287 &#305 ge&ccedil olmu&#351 tu hadi yatal&#305 m dedik tamam dedi nur ama yeter amc&#305 &#287 &#305 m a&#287 r&#305 yor dedi tamam dedik yata&#287 a gird&#305 k sarma&#351 dola&#351 biraz sevi&#351 t&#305 k sevi&#351 irken yine elim rahat durmuyordu amc&#305 &#287 &#305 n&#305 ok&#351 uyordumnur art&#305 k &ouml yle bir duda&#287 &#305 ma yap&#305 &#351 t&#305 ki nefes bile alam&#305 yordum sevi&#351 erek kalcalar&#305 n&#305 s&#305 k&#305 yor amc&#305 &#287 &#305 n&#305 parmakl&#305 yordum ara s&#305 ra memeleri a&#287 z&#305 ma l&#305 yor &#305 s&#305 r&#305 yordum oda benim sikimi ok&#351 uyordu biraz sevi&#351 irken benimki tekrar uyand&#305 sertle&#351 t&#305 nur bu ne tekrar kalkt&#305 bu bende ne yapay&#305 m indir o zman ben bak seninkide sular&#305 a&#351 a&#287 &#305 geldi ne yapay&#305 m dedi sevi&#351 erek uztune kalkat&#305 m yeter yapma ne olur ac&#305 yor dedi tamam yapm&#305 yacam dedim sevi&#351 el&#305 m nur kabul et&#305 bend eustunde sevi&#351 erek yava&#351 tan sikimi tutarak am&ccedil &#305 &#287 &#305 na surttum surtum &ouml nce kendisini s&#305 k&#305 yodu yapma yeter ben biraz daha surtmeye devam et&#305 m bakt&#305 m gev&#351 emeye bai&#351 lad&#305 bacaklr&#305 n&#305 a&ccedil maya ba&#351 lad&#305 bende f&#305 rsat diye birden soktum yar&#305 s&#305 gird&#305 girmemle ba&#287 &#305 rmas&#305 &ccedil &#305 &#287 l&#305 k atmas&#305 bir oldu yava&#351 yava&#351 git gelden sonra al&#305 &#351 t&#305 hadi sok sok k&ouml kle kocac&#305 &#287 &#305 m ne olur suerkl&#305 sik beniyaraks&#305 z b&#305 rakma bende tamam can&#305 m k&ouml kluyordum bir mudet b&ouml yle s&#305 kt&#305 m daha sonra kald&#305 rd&#305 m domalt&#305 m arkadan amc&#305 &#287 &#305 na gird&#305 m dayanamd&#305 yeter &ccedil &#305 kard&#305 m ald&#305 m kuca&#287 &#305 ma salona &ccedil &#305 kt&#305 k salonda mutfak dezh&#305 vard&#305 bir aya&#287 &#305 n&#305 tezhaa b&#305 rakarak domalt&#305 m arkadan tekrar ge&ccedil ird&#305 m be&#351 daka ba&#287 rta ba&#287 &#305 rta sikt&#305 m dayanamd&#305 tekrar geldi nur yeter art&#305 k yan&#305 yor amc&#305 &#287 &#305 m &ccedil abuk gel bende bir ak&ccedil pozusyonda sonra tekrar bo&#351 eld&#305 m ve yata&#287 a giderek uzan&#305 p uykuya ge&ccedil m&#305 i&#305 z sahab uyand&#305 &#287 &#305 mda oda kuca&#287 &#305 mda daha kendisine gelememi&#351 saat 10 geliyordu bende &ouml pucuklerle uyand&#305 rd&#305 m kahvalt&#305 yapt&#305 k baynoya gird&#305 k banyoda can&#305 m &ccedil ekt&#305 dsuyun alt&#305 nda sevi&#351 rken domalt&#305 m ayakata arkadan amc&#305 &#287 &#305 na soktum suyun alt&#305 nda ama &ccedil ok guzeld&#305 art&#305 k bendede takat kalmam&#305 &#351 d&#305 tam o gece be&#351 sefer bo&#351 alm&#305 &#351 t&#305 k nurla &ccedil ok guzel bir arkada&#351 l&#305 &#287 &#305 m&#305 z var bende memnun yara&#287 &#305 m buyuk olmas&#305 na ra&#287 men &ccedil okta seviyor beni her f&#305 rsata bulu&#351 uyoruz &#351 imdiye kadar u&ccedil d&ouml rt yerde daha bulu&#351 tuk &ccedil ok guzel oluyor sohbet etmek istiyen msn eklersen&#305 z g&ouml ru&#351 ruruz ama ger&ccedil ekten durustluten hijyenik olmas&#305 na &ccedil ok dikat eder&#305 m yalan&#305 sevmem konu&#351 an&#305 da sevmem se&ccedil i&ccedil iy&#305 md&#305 r selamlar

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08